• Hocut 3380航太認證醫療推薦切削液

Hocut 3380航太認證醫療推薦切削液


航太及醫療植入物製造商推薦切削液本產品擁有及符合以下航太認證:

Rolls Royce CSS 129 TypeA / 131 TypeA & B